Tomodachi Set

Futo maguro 6 szt
Futo Ibodai 6 szt
Sake yaki 6 szt
Ebiten 6 szt
(Tomodachi = przyjaciel)